Uslovi korišćenja

1. Opšte odredbe

1.1. "Prijavi komunalni problem" je web aplikacija (u daljem tekstu: Aplikacija) čiji je cilj da pomogne u rešavanju komunalnih problema građana na teritoriji grada Sombora.

Aplikacija putem internet stranice (u daljem tekstu: Stranica) omogućava prijavljivanje komunalnih problema.
Vlasnik svih prava na Aplikaciji i Stranici je Grad Sombor.


1.2. Korišćenjem Aplikacije ili bilo kog njenog dela, Korisnik je saglasan sa navedenim uslovima i pravilima kako slede, a ovi Uslovi korišćenja imaju snagu obavezujućeg ugovora.

2. Lični podaci

2.1. Korišćenjem Aplikacije i pripadajućih usluga, od Korisnika se može zahtevati da dostavi lične podatke, a čije držanje i upotreba su regulisani Politikom privatnosti koja čini sastavni deo ovih Uslova korišćenja.

3. Prava intelektualne svojine

3.1. Sva prava i ovlašćenja na Aplikaciji su vlasništvo Grada Sombora. Korisnik je saglasan da neće stvarati bilo koje delo koje može biti predmet autorskog ili srodnih prava, patenta, žiga, ili drugih prava intelektualne svojine.

3.2. Svako korišćenje Aplikacije u suprotnosti sa datim ograničenjima predstavlja neovlašćenu upotrebu što će se smatrati kao kršenjem prava intelektualne svojine. Korisnik ne sme ni pod kojim okolnostima:
izmeniti ili omogućiti izmenu bilo kog dela i/ili datoteke koja je deo Platforme na bilo koji način;
koristiti neovlašćeni program (software) ili deo (hardware) trećeg lica koji utiče na Aplikaciju, ili automatske programe, ili bilo koje programe koji presreću, podražavaju ili preusmeravaju komunikaciju u okviru Aplikacije;
iskorišćavati, odnosno upotrebljavati Aplikaciju na nezakonit način ili u nezakonite svrhe, ili na bilo koji način koji je u suprotnosti sa prirodom i namenom Platforme.

4. Oprema (hardware)/Uslovi za povezivanje

4.1. Radi korišćenja Platforme i povezanih usluga, Korisnik mora da ispuni sve tehničke uslove, koji se vremenom mogu izmeniti. Korisnik je isključivo odgovoran za obezbeđivanje određene tehničke opreme, kao i kvaliteta internet veze da bi koristio Aplikaciju.

4.2. Korisnik je isključivo odgovoran za sve troškove povodom prenosa podataka, internet konekcije i druge troškove i dažbine koje mogu nastati u vezi sa korišćenjem Platforme.

5. Sadržaj koji je kreirao Korisnik

5.1. "Sadržaj" podrazumeva svu komunikaciju, zvuk, tekst, podatke, grafiku i sve materijale i sadržaj koji je Korisnik stvorio, postavio, primio ili emitovao/poslao putem Aplikacije, kao i svaka informacija koja je potekla od Korisnika ili u koju je on omogućio uvid.

5.2. Operator i Korisnik su saglasni da Korisnik u potpunosti odgovara za sadržaj i ostaje vlasnik Sadržaja.

6. Ograničenje odgovornosti

6.1. Rizik korišćenja Aplikacije i pripadajućih delova snosi isključivo Korisnik. Ista se pruža u viđenom stanju i kakva je predstavljena na Stranici, bez ikakvih garancija bilo kakve vrste, izričitih ili podrazumevanih, osim onih koje su isključivo naznačene u odredbama ovih Uslova korišćenja. U punoj meri dozvoljenoj zakonom, osim ako se strane ne dogovore drugačije, Operator i Grad Sombor su oslobođeni bilo kakve odgovornosti i/ili garancije, izričite ili podrazumevane, koja se može primeniti na Aplikaciju, uključujući ali se ne ograničavajući na garanciju tačnosti, pouzdanosti ili kvaliteta, bilo koje garancije na osnovu upotrebljivosti ili efikasnosti.

6.2. Operator i Grad Sombor ne garantuju za nesmetan rad Aplikacije, za otklanjanje mana, niti da je ista bez štetnih komponenti.

6.3. Korisnik je saglasan da ni Operator ni Grad Sombor nisu odgovorni za bilo koju štetu koja je nastala u vezi sa korišćenjem Aplikacije.

7. Izmene i dopune Uslova korišćenja

7.1. Operator zadržava pravo da u svako doba ili periodično, vrši izmene i/ili dopune ovih Uslova korišćenja, ili da ograniči pristup bilo kom delu ili komponenti Aplikacije (uključujući Stranicu), sa ili bez prethodnog obaveštenja Korisnika. Aktuelna verzija Uslova korišćenja biće dostupna na Stranici.