Politika privatnosti

Uvodne napomene

"Prijavi komunalni problem" je web aplikacija (u daljem tekstu: Aplikacija) čiji je cilj da pomogne u rešavanju komunalnih problema građana na teritoriji grada Sombora.

Aplikacija putem internet stranice (u daljem tekstu: Stranica) omogućava prijavljivanje komunalnih problema.


Politika privatnosti je dostupna na Stranici, i sadrži informacije o politici i postupanju u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem, upotrebom i otkrivanjem ličnih podataka koje Grad prikuplja od korisnika koji učitaju sadržaj sa Stranice.


Vlasnik svih prava na Aplikaciji i Stranici je Grad Sombor.

Grad Sombor je odredio lice (u daljem tekstu: Operator) koje prima prijave, sagledava prirodu i sadržinu problema i u skladu sa tim prijavu za rešavanje problema prosleđuje nadležnim subjektima na rešavanje.

Koje podatke prikupljamo?

Kada pristupite Stranici, ukoliko želite (nije obavezno) možete da ostavite podatke uz pomoć kojih je moguće utvrditi vaš identitet i to: ime, prezime, adresu elektronske pošte (e-mail),kao i podatak o lokaciju. Operator koristi ove vaše podatke radi pružanja usluga Aplikacije i radi komunikacije u vezi sa aktivnostima na Stranici.

Ni u kom slučaju Grad Sombor ne prodaje bilo koji lični podatak Korisnika trećim licima. Posebni slučajevi otkrivanja ovih podataka regulisani su u daljem tekstu u delu Opšte odredbe.

Korisnik ima pravo na uvid u svoje lične podatke, kao i da zahteva od Operatora izmenu, odnosno brisanje istih slanjem zahteva na sledeću adresu elektronske pošte: prijavi@sombor.rs

Operator zadržava pravo da zadrži kopiju ovih podataka u skladu sa zakonom.

Ukoliko ostavite adresu elektronske pošte (e-mail), saglasni ste da Operator može da koristi ovako dostavljene vaše lične podatke da bi vam dostavio informacije u vezi sa predmetom obaveštavanja putem Aplikacije i Stranice. Ukoliko odlučite da ne želite da primate obaveštenja ili komunikaciju, možete zahtevati da se vaši podaci uklone sa ove liste, i to slanjem poruke elektronske pošte na prijavi@sombor.rsPrilikom posete Stranici, server automatski beleži podatke koje vaš internet pretraživač šalje kad god posetite bilo koju drugu internet stranicu sajt (Log data). Ovi podaci mogu uključivati i podatke o vašoj IP adresi, tipu pretraživača ili o stranici koju ste posetili pre nego što ste pristupili Stranici, delovima Stranice koje ste posetili, vreme provedeno na tim delovima, vreme i datum pristupa, kao i druge statističke podatke. Operator koristi ove podatke za potrebe praćenja i analiziranja načina na koji se Stranica i Aplikacija koriste, zahtevane i pružene usluge, za potrebe tehničkog održavanja Stranice, radi unapređenja rada i dostupnosti Stranice i radi što boljeg prilagođavanja Stranice potrebama Korisnika.

Stranica može koristiti "kolačiće" (cookie) radi što boljeg razumevanja načina upotrebe Stranice, radi nadgledanja opšteg korišćenja našeg Stranice, radi unapređenja Stranice i Aplikacije.

Spoljni linkovi

Stranica sadrži linkove do drugih internet stranica. Ove internet stranice mogu da koriste "kolačiće" i/ili druge alate za prikupljanje podataka. Operator ne odgovara za politiku i pravila privatnosti ili sadržaj takvih internet stranica. Molimo vas da pročitate objavljene politike privatnosti kada god dođete u dodir sa nekom internet stranicom da biste se upoznali sa politikom i pravilima privatnosti iste. Opertator nema nikakvu kontrolu nad korišćenjem vaših ličnih podataka od strane internet stranica trećih lica i molimo vas da budete oprezni prilikom ostavljanja svojih ličnih podataka.

Opšte odredbe

Sledeće odredbe primenjuju se u svim slučajevima i na sva lica.

Deljenje podataka

Operator zadržava pravo da deli i/ili otkriva podatke koje prikuplja od korisnika Stranice u sledećim slučajevima:

Opšte informacije i podaci

Operator može deliti / učiniti dostupnim javnim službama Grada Sombora opšte informacije koje uključuju lične podatke na osnovu kojih se može identifikovati lice na koje se odnose, ili podatke na osnovu kojih se ne može identifikovati lice na koje se odnose u svrhu ostvarenja ciljeva Aplikacije, omogućavanja interaktivne komunikacije, sačinjavanja statističkih profila i u druge dozvoljene svrhe.

Zakonitost postupanja

Operator sarađuje sa nadležnim organima i ovlašćenim licima u skladu sa svojim zakonskim obavezama. Operator će učiniti dostupnim bilo koji dostavljeni podatak o korisnicima Stranice nadležim organima i ovlašćenim licima u slučaju kada je to neophodno ili potrebno radi postupanja u skladu sa nalogom nadležnog organa u određenom postupku, radi zaštite svojih ili tuđih prava, javne bezbednosti ili pojedinca, ili radi sprečavanja ili zaštite od aktivnosti koja predstavlja protivzakonitu radnju.

Bezbednost

Veoma smo posvećeni zaštiti podataka korisnika Stranice. Primenjujemo administrativne, fizičke i elektronske mere zaštite podataka od neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

U skladu sa važećim propisima, obavestićemo vas o svakom slučaju ugrožavanja bezbednosti, poverljivosti ili nepovredivosti vaših ličnih podataka koji se čuvaju elektronski, putem elektronske pošte ili drugi očigledan način putem Stranice, u najkraćem mogućem roku.

Međunarodni transfer

Ukoliko imate prebivalište, boravište ili se nalazite van teritorije Republike Srbije i izaberete da nam dostavite svoje lične podatke, saglasni ste sa time da izvršimo prenos takvih podataka u Republiku Srbiju ili na drugo mesto pružanja usluga i gde će se odvijati njihova obrada.

Izmene i dopune Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti može biti izmenjena tokom vremena. Važeća verzija politike privatnosti će biti dostupna na Stranici čime se smatra da su svi korisnici obavešteni o svim nastupelim izmenama. Korisnik je obavezan da prati sve izmene ove politike privatnosti.

Pristupanjem ili upotrebom stranice, kao i usluga koje se pružaju putem Aplikacije, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili odredbe ove politike privatnosti. U slučaju da se ne slažete sa politikom privatnosti ili sa nekom od njenih odredaba, molimo vas da ne koristite stranicu niti usluge koje se pružaju.